WowbaggerServiceGallery2

From Slaskete wiki
Jump to: navigation, search

Opprettet mapper for subdomene foto.haraldseid.net:

sudo mkdir /var/www/foto.haraldseid.net /var/www/foto.haraldseid.net-data
sudo chown www-data:www-data /var/www/foto.haraldseid.net /var/www/foto.haraldseid.net-data

(Merk: Apache2-config er endret slik at default-siten peker til /var/www/default)

Opprettet configfil i /etc/apache2/sites-available/foto.haraldseid.net:

<VirtualHost *:80>
    ServerName foto.haraldseid.net
    ServerAlias *.foto.haraldseid.net
    ServerAdmin webmaster+foto@haraldseid.net

    DocumentRoot /var/www/foto.haraldseid.net
    <Directory /var/www/foto.haraldseid.net>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride AuthConfig FileInfo
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/foto.haraldseid.net-error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/foto.haraldseid.net-access.log combined

</VirtualHost>

Restartet apache.

Dro inn Gallery2 fra SVN:

cd /var/www/foto.haraldseid.net
svn checkout https://gallery.svn.sourceforge.net/svnroot/gallery/branches/BRANCH_2_2/gallery2/ .

Opprettet db og db-user på MySQL.

Installerte Gallery2 via webinterface. Aktiverte alle plugins. Når jeg logget inn brukte jeg innebygget import av Gallery1-data-dir.